ปั่นปันใจเพื่อเด็กกำพร้า ครั้งที่ 3

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยมูลนิธิอัลเกาษัรเป็นองค์กรที่ยึดมั่นตามหลักปฏิบัติของศาสนา มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาส  รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงให้กับการดำรงชีวิตในแนวทางที่ถูกต้อง มูลนิธิฯ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมูลนิธิเลขที่  68/2548 ได้รับประกาศให้เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์เลขที่  2713 และได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นมูลนิธิดีเด่นประจำปีพุทธศักราช 2554 ของจังหวัดสมุทรปราการ
 
มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมูลนิธิฯ  อาทิการดูแลและให้การศึกษากับเด็กกำพร้า เด็กด้อยโอกาส และเด็กยากไร้ทั้งสิ้นจำนวน  50  คน การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามศาสนบัญญัติ การทำกรุบั่น (การเชือดวัวเพื่อบริจาคทาน) การส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความรัก  ความสามัคคี และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา  มาโดยตลอดนับตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิ ฯ
ปัจจุบันมูลนิธิ ฯ มีค่าใช้จ่ายด้านสำนักงาน  ด้านการศึกษา  ด้านอุปโภคและบริโภค  ประมาณเดือนละกว่า 250,000 บาท ปีละกว่า 3,000,000 บาท  ซึ่งรายได้หลักได้จากการจัดงาน “สายธารสู่อัลเกาษัร”  ที่จัดเป็นประจำทุกปี  รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วมอบให้เด็กกำพร้าบ้านอัลเกาษัรซึ่งก็ยังไม่เพียงพอกับรายจ่าย
 
ในปี 2561  มูลนิธิฯ  จึงได้ถือวาระนี้จัดเป็นกิจกรรมประจำปี ด้วยการจัดกิจกรรมการแข่งขันปั่นจักรยานเพื่อการกุศล  “ปั่นปันใจเพื่อเด็กกำพร้า  ครั้งที่  3” ประจำปี 2561 (สวนศรีนครเขื่อนขันธ์-สะพานภูมิพล-สามแยกพระประแดง-สวนสุขภาพลัดโพธิ์-ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง-สวนศรีนครเขื่อนขันธ์) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขัน และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 63 พรรษา (2 เมษายน พ.ศ. 2561)  ซึ่งรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนกองทุนอาหารเด็กกำพร้าบ้านอัลเกาษัรในวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561
 

2. วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 63 พรรษา (2 เมษายน พ.ศ. 2561)
2.2  เพื่อเป็นการร่วมแสดงออกของประชาชนถึงความรักความเมตตาในการช่วยเหลือเด็กกำพร้าของมูลนิธิบ้านอัลเกาษัร
2.3  เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนมาร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานครั้งนี้
2.4  เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในการร่วมออกกำลังกายทำให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปลูกฝังให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
2.5  เพื่อนำเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ไปสมทบทุนกองทุนการศึกษาและเลี้ยงดูเด็กกำพร้ามูลนิธิบ้านอัลเกาษัรต่อไป
2.6   เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสมุทรปราการ และส่งเสริมความสามัคคีของประชาชนคนไทยทั้งพุทธศาสนิกชนและชาวไทยมุสลิม
 

3. หลักเกณฑ์ในการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  เป็นต้นไป  ไม่จำกัดเพศและอายุ ปิดรับสมัคร 15 มีนาคม 2561
 
** หมายเหตุ: หากสมัครหลังวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 อาจจะไม่ได้เสื้อตามไซส์ตามที่ต้องการ 

 

ระยะทาง A :  คุ้งบางกระเจ้า–สะพานภูมิพล 1–สามแยกพระประแดง–สามแยกเจดีย์–คุ้งบางกระเจ้า (30 กิโลเมตร)

 
 
 

ระยะทาง B :  คุ้งบางกระเจ้า-สะพานภูมิพล 1-คุ้งบางกระเจ้า (20 กิโลเมตร)

 
 

4. ประเภทของการรับสมัคร

4.1 VIP วีไอพี  จำนวน  500  ท่าน   ค่าสมัคร  1,200  บาท 

ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับ เสื้อ/กระเป๋า/ผ้าบัฟ/หมวก/ปลอกแขน และเหรียญที่ระลึก (เหรียญที่ระลึกสำหรับผู้ที่ร่วมกิจกรรมเท่านั้น) ลงสมัครได้ทุกประเภท
 
4.2 ประเภททั่วไป  จำนวน  2,500  ท่าน ค่าสมัคร 500 บาท
ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับ เสื้อและเหรียญที่ระลึก (เหรียญที่ระลึกสำหรับผู้ที่ร่วมกิจกรรมเท่านั้น) ลงสมัครประเภทระยะ A และ B
 
 

5. รางวัลการแข่งขัน

การแข่งขันปั่นจักรยานเพื่อการกุศล
5.1  ประเภททีมรวมมากที่สุด  3  รางวัล
ถ้วยรางวัลชนะเลิศพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1
นายอารีย์  วงศ์อารยะ   ที่ปรึกษา ฯ
ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  2
นายชาติชาย  อุทัยพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
 
5.2 ประเภททีมสวยงาม 3 รางวัล
ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
พลเอกสมโภชน์  เงินเจริญ  ที่ปรึกษา ฯ
ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ  อับดับ 1
พล.ต.ต.ธรรมนูญ ไตรทิพยพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2
นายไพศาล  พรหมยงค์  ประธานมูลนิธิอัลเกาษัร
 
 
 

ขณะนี้ปิดรับสมัครแล้ว ขอบคุณที่ให้ความสนใจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่   @bike4orphans (มีเครื่องหมาย @ นำหน้า)
หรือ www.facebook.com/bike4orphans

Copyright © Bookzy 2017-2018. All Rights Reserved.